Vad är en upphandling?

Vad är en kommunal upphandling?

upphandling

En kommun som ska göra inköp kan inte välja ut en viss leverantör efter eget godtycke. I stället måste kommunen göra en offentlig upphandling som ska följa vissa regler. Dessa regler har till syfte att minska risken för korruption och samtidigt säkerställa att kommunerna, och andra offentliga organ, gör effektiva inköp. Här kan du läsa om vad en kommunal upphandling är.

När en kommun ska göra inköp uppgående till vissa belopp måste den följa det regelverk som finns i lagen om offentlig upphandling. Denna lag reglerar i detalj hur kommunen ska organisera en offentlig upphandling av de tjänster eller produkter som kommunen avser att köpa in. Det är ett mycket komplicerat regelverk och något som håller kommunens jurister sysselsatta under en stor del av deras arbetstid.

Offentlig upphandling i praktiken

När en kommun ska göra en upphandling upprättar den först och främst ett förfrågningsunderlag. Detta utgörs ofta av en diger lunta med dokument som i detalj reglerar vad det är som kommunen avser att köpa in, jämte vilka krav och specifikationer som kommunen har på dessa tjänster eller produkter.

Med utgångspunkt i förfrågningsunderlaget lämnar därefter de leverantörer som är intresserade in skriftliga anbud till kommunen. När anbudstiden har löpt ut görs en objektiv bedömning av de olika anbuden. Den leverantör som har lämnat det bästa anbudet vinner upphandlingen och blir därmed den som får leverera den aktuella produkten eller tjänsten till kommunen.

Process och bedömning

Processen är helt transparent och utgångspunkten är att all dokumentation i upphandlingen är offentlig. Detta innebär att kommunens bedömning och beslut kan kontrolleras av såväl andra leverantörer som journalister och andra intresserade. Anser en leverantör att kommunen har gjort en felaktig bedömning kan leverantören överklaga kommunens beslut och få det överprövat av en domstol. Detta är också något som ofta sker och ibland leder överprövningen till att kommunen tvingas att göra om hela upphandlingsförfarandet.